• Aktuellt

Välkommen till årsmöte den 28 november

Årsmötet äger rum tisdagen den 28 november kl. 19.00, på Stadshotellet i Trosa. Styrelsen ser gärna ett ökat deltagande på årsmötet, så vi hoppas att många har möjlighet att komma!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 23/11. Dessa postas till Tureholmsvikens Båtsällskap, Box 110, 61900 Trosa eller skickas per e-post till styrelsen.tvbs@gmail.com.

Förslag till agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden        ska justera protokollet för mötet.
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av resultat och balansräkning samt styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017/2018
 11. Behandling av inkomna motioner
 12. Val av styrelse samt revisorer för verksamhetsåret 2017/201
 13. Val av Valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas


Väl mött!
Styrelsen